Fruegade 12, 4970 Rødby
Ring til os: 54 60 15 71

Nyheder.

Velkommen til Læge Beata Johannesen,som skal være i Lægehuset Rødby fra den 19/10-2020 til og med den 30/10-2020.

 

Oktober 

 • Læge Camrica er på kursus den 29/10

December

 • Læge Camrica er på kursus den 11/12-2020.

 

Februar 2021

 • Læge Camrica er på kursus den 11/2 og 12/2

November

 • Læge Barbara holder fri den 6/11 og i uge 49 (30/11-4/12)
 • Læge Tommy holder fri den 2/11, 6/11, hele ugen i uge 46 (9/11-13/11)

December

 • Læge Tommy holder fri hele ugen i uge 50 (7/12-11/12) og den 23/12
 • Læge Barbara holder fri i uge 50 (30/11-4/12) og i uge 53 (28/12-30/12)

Om os.

Om os

Om os

Lægehuset Rødby har 2 faste læger, 2 faste lægevikar, 1 uddannelseslæge, 3 sygeplejersker og 2 sekretær.

Lægehuset har handicap toilet og handicapramper.

Fax nummer: 54 60 15 28

Lægehuset er lukket i weekenderne og helligdage.

Telefontider

Lægernes telefontid

Telefontiden er forbeholdt korte samtaler, herunder prøvesvar, anmodning om sygebesøg og akut konsultation.

Akutte henvendelser efter kl. 9:00 får tid ved en sygeplejerske.

Fredag Telefonen lukker kl.11:30 og resten af dagen, ved akut opstået behov for lægehjælp, kan der ringes på akutnr. som vil blive oplyst når der ringes til lægehuset.

Telefontider

Mandag - Fredag: Lægernes telefontid
Kl. 8:00 - 9:00
Mandag - Torsdag: Tidbestilling og receptfornyelse
Kl. 9:00 - 15:50
Mandag - Torsdag: Telefon middagslukket
Kl. 11:30 - 13:00
Fredag: Tidsbestilling og receptfornyelse
Kl. 9:00 - 11:30

Åbningstider

Mandag - Fredag
Kl. 8-16
Middagslukket
Kl. 11:30 - 12:30

Information.

Da vi er udgået for vacciner, kan vi desværre ikke tilbyde flere vaccinationer.

----------------------------------------------------------------------------------------------

GRATIS Influenzavaccination

Perioden fra 1. oktober 2020 til 15. januar 2021

For personer:

 • over 65 år
 • førtidspensionister
 • patienter med kronisk sygdom (lunge, diabetes, lever- og nyresvigt)
 • hjerte- og karsygdomme
 • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • sundhedspersoner
 • svær overvægt (BMI>40) efter lægelig vurdering
 • andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

Perioden fra 1. oktober 2020 til 28. februar 2021

Gravide i 2. og 3. trimester og personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand.

Vaccination mod lungebetændelse gratis for kroniker og personer over 65 år.

Vi vaccinerer i hjemmet efter aftale.

Nye retningslinier for udlevering af afhængighedsskanende medicin.

Styrelsen for Patientsikkerhed har strammet op på reglerne omkring udlevering af vanedannende medicin.

Alle patienter der får afhængighedsskabende medicin SKAL bestille en tid i lægehuset, for at gennemgå deres medicin, før der igen må udleveres

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken lægges på klinikkens hjemmeside.

PLO og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab har udarbejdet nedenstående skabelon, som den enkelte praksis selv skal gennemgå og tilrette, så oplysningerne stemmer overens med de konkrete forhold i klinikken.

 

PLO og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab påtager sig intet ansvar for medlemmernes anvendelse af dette materiale og kan ikke gøres ansvarlige for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behov for opdatering deraf. Medlemmernes tilegnelse og anvendelse af materialet sker på medlemmernes eget ansvar og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og PLO kan således ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i indholdet der måtte opstå som følge af medlemmernes anvendelse af materialet.

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægehuset Rødby som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægehuset Rødby behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Lægehuset Rødby indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 •          Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 •          Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 •          Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 •          Udarbejdelse af lægeerklæringer
 •          Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 •          Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 •          Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 •          Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 •          Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 •          Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 •         Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 •         Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 •          Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 •          Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 •          Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 •          Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 •          Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 •          Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 •          I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 •          Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 •          Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 •          Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 •          Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 •  Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 •          Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 •         Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 •         Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 •         Novax
 •         Brydebjerg Erhvervsservice
 •         IP Netcom
 •         DAK-E
 •         DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på 5460 1571.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægehuset Rødby             

Fruegade 12

4970 Rødby

Danmark

Dato: 25.05.2018

Alvorlige ulykker:
1-1-2

Hvis der opstår livsfare, alvorlig akut skade eller sygdom, skal du ringe 1-1-2 med det samme.
Svarer hele døgnet.​​

Akuttelefonen:
70 15 07 08

Hvis du kommer til skade, skal du altid ringe til Akuttelefonen, før du møder op på sygehuset. Svarer hele døgnet.

Lægevagten:
70 15 07 00

Hvis du bliver syg uden for din læges åbningstid, kan du kontakte Lægevagten, som er åben fra kl. 16-08 på hverdage og hele døgnet i weekender og på helligdage.

Telefonisk kontakt til læge ved symptomer
Personer med lette luftvejssymptomer, der kan give mistanke om COVID-19, opfordres generelt til at blive hjemme, samt at holde afstand og vise hensyn til andre mennesker, og kan derudover telefonisk kontakte læge ved ønske om test for SARS-CoV-2.

Voksne bør telefonisk kontakte læge ved luftvejssymptomer, der kan give mistanke om COVID-19:

 • Luftvejssymptomer af alle sværhedsgrader og samtidig sygdomme og/eller tilstande, der giver særlig risiko for et alvorligt forløb af COVID-19.
 • Luftvejssymptomer af alle sværhedsgrader og samtidig tæt kontakt til personer med sygdomme og tilstande, der giver særlig risiko for alvorligt forløb af COVID-19, f.eks. ved at dele husstand, som led i arbejde m.v.
 • Luftvejssymptomer af alle sværhedsgrader og udfordringer med at sikre tilstrækkelig selvisola-tion jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer herfor.
 • Tæt kontakt til person med bekræftet COVID-19.
 • Moderate til svære symptomer, f.eks. smerter, utilpashed, feber, vejrtrækningsbesvær mv.
 • Vedvarende symptomer over flere dage.
 • Forværring af symptomer
 • Det er vigtigt, at du ringer først og IKKE møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

COVID-19 test

Lægen bestiller test på Webreq hotel. Patienten skal selv bestille tid til test ved coronaproever.dk

Yderligere oplysninger kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan også ringe til Corona Hotline 70 20 02 33

Hvem er vi.

Læge Tommy Sommer
Almen Praktiserende- og søfartslæge
Medindehaver af Lægehuset siden 1998.
(træffes ikke tirsdag)
Læge Barbara Tyczynska
Almen Praktiserende- og søfartslæge
Medindehaver af Lægehuset siden 2008.
(træffes ikke torsdag)
Læge Johan Söderlund
Ansat som vikar læge fra den 14/8-2018
(træffes ikke fredag)
   

Læge Gertrude Ellekilde

Lægevikar siden Januar 2019

Træffes om torsdagen

Læge Avaruna Jonna Mathæussen

Ansat fra 1/8-2020 – 31/1-2020

Læge Paulin Camrica E. Mortensen

Ansat fra 1/9-2020 – 28/2-2020

Charlotte Mannerup
Sygeplejerske
Ansat i Lægehuset siden 2001
Lene Lervad
Sygeplejerske
Ansat i Lægehuset siden 2003
Susan Taasti
Sygeplejerske
Ansat siden 1. maj 2017
   
Rikke Olsen
Lægesekretær
Ansat fra 15.1.2020
Maricel Frandsen
Lægesekretær
Ansat siden 1.1. 2016
Sarah Jensen
Lægesekretær
Ansat siden 1.6. 2020

Lægevejen.

Vi giver mulighed for emailkonsultation. Kontakten foregår krypteret via lægevejen.dk
Du skal logge ind med NemID eller du kan oprette dig som bruger ved sekretær

Emailkonsultation
Her kan du stille korte spørgsmål til lægen. Du kan også få svar på visse prøver efter aftale med lægen. Svartiden er maksimalt 5 hverdage.

Receptfornyelse
Her kan du forny den medicin du plejer at få.

Bestilling af vanedannende medicin kan fremover kun udskrives ved personligt fremmøde, ved læge eller sygeplejerske.

Så husk at bestille tid inden, du løber tør for medicinen.

 Medicin til udlevering i håndkøbsudsalg skal bestilles inden kl.11.30

Tidsbestilling
Her kan du bestille tid til konsultation.

Du kan bestille tid ved læge eller sygeplejerske.

OBS! Tid til nedenstående sager kræver telefonkontakt, og skal IKKE bestilles ved Lægevejen:

 • Årskontroller
 • 3 og 6 måneder diabetes kontrol
 • Lungefunktionsattest
 • Forsikringsattester
 • Attester til Kommunen

Husk blodprøver kan tages mandag til fredag indtil kl. 14.00 .

Vi tilbyder.

Konsultationer
E-mail konsultationer
Sygebesøg
Vaccinationer
Børneundersøgelser
Rejsevejledning
Telefonkonsultationer
Søfartsattest
Kørekortsattest

Priser.

Som gruppe 1  Sikret er de fleste ydelser dækket af sygesikringen.
En del attester og vaccinationer skal man dog selv betale for.

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du betale for konsultation 400 kr. + eventuelle ydelser.

Du kan betale kontant, med dankort eller MobilePay 84131.

Attester Pris
Søfartsattest 895,00 kr.
Kørekortsattest (Husk gyldigt foto) 500,00 kr.
Mulighedserklæring 750,00 kr.
Friattest 750,00 kr.
Medicinpas/rejsemedicin 350,00 kr.
Handicap Parkeringskort 250,00 kr.

 

Vaccinationer Varighed Pris pr. stik
Influenza   220,00 kr.
Influenza > 65 år og risikogrupper ( sæson )   Gratis
Lungebetændelse 5 år 370,00 kr.
Rejsevaccinationer 1. vaccination   240,00 kr.
Rejsevaccinationer Efterfølgende vaccinationer   120,00 kr.
Difteri-Stivkrampe 10 år 0 kr.
Hepatitis A voksne 25 år efter 2 vaccinationer 300 kr.

Find vej.

Adresse

Fruegade 12
4970 Rødby
Tlf: 54601571