Fruegade 12, 4970 Rødby
Kontakt os: 54 60 15 71

Nyheder

13/6-2024 OBS: Ændring af Telefontider

Fra mandag d. 17/6-2024, telefonen lukker kl.11 om formiddagen og kl.15 om eftermiddagen. Ved akutbehov for hjælp resten af dagen, ring på akuttelefon.


Nye uddannelselæger:

Fra 1/3 - 24 Læge Maria Iversen Bay Poulsen til og med d. 29/11-2024

Fra 1/4 - 24 Læge Camrica Mortensen til og med d. 30/9-2024


14/7-2022

Vi tager ikke mod kontanter i lægehuset ved betaling af motorattester, div. attester etc.

Kreditkort og mobilpay kan benyttes.

Juni

 • Læge Maria træffes ikke d. 27/6 & 28/6
 • Læge Barbara træffes ikke i uger 25 & 26

Juli

 • Læge Tommy træffes ikke i uger 27 & 28
 • Læge Barbara træffes ikke fredag d. 19/7
 • Læge Gertrude træffes ikke i uger 27, 29 & 30
 • Læge Johan træffes ikke i uge 31
 • Læge Maria træffes ikke i uger 29, 30, 31 & (32)
 • Læge Camrica træffes ikke i uger 30, 31 & (32)
 • Læge Henriette træffes ikke i uger 30, 31 & (32)

August

 • Læge Camrica træffes ikke i uge 32
 • Læge Henriette træffes ikke i uge 32
 • Læge Maria træffes ikke i uge 32 & 20-22/8
 • Læge Tommy træffes ikke i uger 34 & 35
 • Læge Johan træffes ikke i uge 35

September

 • Læge Barbara kommer d. 5/9 og holder fri d. 6/9 og træffes ikke i uge 38

Oktober

 • Læge Maria træffes ikke fra d. 1/10 til og med d. 9/10
 • Læge Johan træffes ikke d. 24/10 & 25/10

November

 • Læge Johan træffes ikke d. 21/11
 • Læge Barbara træffes ikke i uger 47 & 48

Om os

Om os

Om os

Lægehuset i Rødby har 4 faste læger, 1 fast lægevikar, 3 sygeplejersker, 1 klinikassistent og 2 sekretær.

Vi har også 2 uddannelseslæger.

Lægehuset har handicap toilet og handicapramper.

Fax nummer: 54 60 15 28

Mailadresse: fruegade@roedbydoc.dk 

Lægehuset er lukket i weekenderne og helligdage.

Telefontider

Lægernes telefontid

Telefontiden er forbeholdt korte samtaler, herunder prøvesvar, anmodning om sygebesøg og akut konsultation.

Akutte henvendelser efter kl. 9:00 får tid ved en sygeplejerske.

Fredag Telefonen lukker kl.11:00 og resten af dagen, ved akut opstået behov for lægehjælp, kan der ringes på akutnr. som vil blive oplyst når der ringes til lægehuset.

Telefontider

Mandag - Fredag: Lægernes telefontid
Kl. 8:00 - 9:00
Mandag - Torsdag: Tidbestilling og receptfornyelse
Kl. 9:00 - 11:00 og kl. 13:00 - 15:00
Mandag - Torsdag: Telefon middagslukket
Kl. 11:30 - 13:00
Fredag: Tidsbestilling og receptfornyelse
Kl. 9:00 - 11:00

Åbningstider

Mandag - Fredag
Mandag - Fredag
Middagslukket: Mandag
Kl. 11:30 - 13:00
Middagslukket: Tirsdag - Fredag
Kl. 11:30 - 12:30

Information

Alvorlige ulykker:
1-1-2

Hvis der opstår livsfare, alvorlig akut skade eller sygdom, skal du ringe 1-1-2 med det samme.
Svarer hele døgnet.??

Lægevagten:
1818 - Tryk 1

Hvis du bliver akut syg uden for din læges åbningstid, kan du kontakte Lægevagten, som er åben fra kl. 16-08 på hverdage og hele døgnet i weekender og på helligdage.

Akuttelefonen:
1818 - Tryk 2

Hvis du er kommet til skade, skal du altid ringe til Akuttelefonen, før du møder op på sygehuset. Svarer hele døgnet.

Psykiatriske akutmodtagelser:
1818 - Tryk 3

Hvis du har psykisk sygdom og brug for akut hjælp, eller du er pårørende til én, kontakt Psykiatriske Akutmodtagelse. Ring alarm 1-1-2 ved livsfare.

 

Nye retningslinier for udlevering af afhængighedsskanende medicin.

Styrelsen for Patientsikkerhed har strammet op på reglerne omkring udlevering af vanedannende medicin.

Alle patienter der får afhængighedsskabende medicin SKAL bestille en tid i lægehuset, for at gennemgå deres medicin, før der igen må udleveres

Lægehuset i Rødby har haft tilsyn med Styrelsen for Patientsikkerhed den 3/5-2022.

Link til tilsynsrapport her

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken lægges på klinikkens hjemmeside.

PLO og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab har udarbejdet nedenstående skabelon, som den enkelte praksis selv skal gennemgå og tilrette, så oplysningerne stemmer overens med de konkrete forhold i klinikken.

 

PLO og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab påtager sig intet ansvar for medlemmernes anvendelse af dette materiale og kan ikke gøres ansvarlige for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behov for opdatering deraf. Medlemmernes tilegnelse og anvendelse af materialet sker på medlemmernes eget ansvar og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og PLO kan således ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i indholdet der måtte opstå som følge af medlemmernes anvendelse af materialet.

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægehuset Rødby som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægehuset Rødby behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Lægehuset Rødby indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 •          Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 •          Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 •          Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 •          Udarbejdelse af lægeerklæringer
 •          Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 •          Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 •          Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 •          Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 •          Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 •          Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 •         Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 •         Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 •          Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 •          Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 •          Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 •          Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 •          Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 •          Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 •          I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 •          Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 •          Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 •          Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 •          Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 •  Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 •          Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 •         Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 •         Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 •         Novax
 •         Brydebjerg Erhvervsservice
 •         IP Netcom
 •         DAK-E
 •         DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på 5460 1571.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægehuset Rødby             

Fruegade 12

4970 Rødby

Danmark

Dato: 25.05.2018

Hvem er vi

Læge Tommy Sommer
Almen Praktiserende- og søfartslæge
Medindehaver af Lægehuset siden 1996.
(træffes ikke tirsdag)
Læge Barbara Tyczynska
Almen Praktiserende- og søfartslæge
Medindehaver af Lægehuset siden 2008.
(træffes ikke torsdag)
Læge Johan Söderlund
Ansat siden 14. august 2018
(træffes ikke onsdag)
   

Læge Gertrude Ellekilde
Lægevikar siden januar 2019
(træffes om torsdagen)

Læge Henriette Frederiksen
Ansat siden 18. marts 2024
(træffes ikke fredag)

 

 

 
Charlotte Mannerup 
Sygeplejerske
Ansat i Lægehuset siden 2001
Lene Lervad
Sygeplejerske
Ansat i Lægehuset siden 2003
 
     

Stine Juul Larsen
Sygeplejerske
Ansat i Lægehuset fra 1. februar 2022

Vita Kvick
Ansat siden 1. januar 2023- klinikassistent

 

 

Maricel Frandsen
Lægesekretær
Ansat siden 1.1. 2016
Sarah Jensen
Lægesekretær 
Ansat siden 1.6. 2020

Lægevejen

Vi giver mulighed for emailkonsultation. Kontakten foregår krypteret via lægevejen.dk
Du skal logge ind med NemID eller du kan oprette dig som bruger ved sekretær

Emailkonsultation
Her kan du stille korte spørgsmål til lægen. Du kan også få svar på visse prøver efter aftale med lægen. Svartiden er maksimalt 5 hverdage.

Receptfornyelse
Her kan du forny den medicin du plejer at få.

Bestilling af vanedannende medicin kan fremover kun udskrives ved personligt fremmøde, ved læge eller sygeplejerske.

Så husk at bestille tid inden, du løber tør for medicinen.

 Medicin til udlevering i håndkøbsudsalg skal bestilles inden kl.11.30

Tidsbestilling
Her kan du bestille tid til konsultation.

Du kan bestille tid ved læge eller sygeplejerske.

OBS! Tid til nedenstående sager kræver telefonkontakt, og skal IKKE bestilles ved Lægevejen:

 • Årskontroller
 • 3 og 6 måneder diabetes kontrol
 • Lungefunktionsattest
 • Forsikringsattester
 • Attester til Kommunen

Husk blodprøver kan tages mandag til fredag indtil kl. 14.00 .

Vi tilbyder

Konsultationer
E-mail konsultationer
Sygebesøg
Vaccinationer
Børneundersøgelser
Rejsevejledning
Telefonkonsultationer
Søfartsattest
Kørekortsattest

Priser

Som gruppe 1  Sikret er de fleste ydelser dækket af sygesikringen.
En del attester og vaccinationer skal man dog selv betale for.

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du betale for konsultation 400 kr. + eventuelle ydelser.

Du kan betale kontant, med dankort eller MobilePay 84131.

Attester  Pris
Søfartsattest (inkl. moms) 1.005,00 kr.
Kørekortsattest (Husk gyldigt foto) 500,00 kr.
Mulighedserklæring 750,00 kr.
Friattest 750,00 kr.
Medicinpas/rejsemedicin 350,00 kr.
Handicap Parkeringskort 250,00 kr.
Ledsagerkort 200,00 kr.

 

Vaccinationer Varighed Pris pr. stik
Influenza   220,00 kr.
Influenza > 65 år og risikogrupper ( sæson )   Gratis
Lungebetændelse 6 år 370,00 kr.
Rejsevejledning vedr. vaccinationer   250,00 kr.
Rejsevaccinationer 1. vaccination   240,00 kr.
Rejsevaccinationer Efterfølgende vaccinationer   120,00 kr.
Difteri-Stivkrampe 10 år 0 kr.

Find vej

Adresse:

Fruegade 12
4970 Rødby
Tlf: 54601571